CIRCLE HOUSE LAB: ET NETVÆRK AF + 90 VIRKSOMHEDER FRA BYGGEBRANCHEN

Responsible Assets driver Circle House Lab netværket sammen med arkitektvirksomheden 3XN/GXN. Formålet med netværket er at analysere de udfordringer, det indebærer, at gå fra lineær til cirkulær produktion i byggeriet. Netværket har udvalgt seks emner, der skal arbejdes med. De første fire emner er ”bygnings- og materialepas”, ”selektiv nedrivning”, ”design for adskillelse” og ”take-back ordninger.” Circle House Lab tager på studieturer, afholder workshops og konferencer og skriver Green Papers (magasiner) om de emner, vi behandler. På projektets hjemmeside i BLOX er der mere information om projektet.

BROCHURE OM SAMFUNDSANSVAR

Responsible Assets har sammen med Work of Heart udviklet en brochure for Lejerbo, der beskriver, hvordan den almene boligforening arbejder med klimatilpasning, miljøbeskyttelse, genanvendelse, sundhed og socialt samfundsansvar.

METROSELSKABETS KLIMAAFTRYK

Metroselskabet ønskede i 2019 at videreudvikle dokumentationen af virksomhedens miljø- og klimaaftryk. Responsible Assets hjalp arbejdet i gang gennem afdækning af, hvad sammenlignelige virksomheder dokumenterer, Metroselskabets risikoeksponering og ønsker samt identifikation af tilgængeligt data.

Responsible Assets har samlet # 101 handlinger, der kan gøre dansk byggeri cirkulært, ved at høre over 400 repræsentanter for branchen

Bogen kan hentes her som PDF (32 Mb)

Circle House er Danmarks første cirkulære boligbyggeri og har til formål at udbrede viden om cirkulært byggeri.

Responsible Assets og arkitektvirksomheden 3XN har skrevet en bog om projektet.
Bogen kan hentes her som PDF (22 Mb)

Etableringen af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar 

I 2014 hjalp Responsible Assets Bygherreforeningen og Realdania med at etablere Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, der i dag tæller 100 af dansk byggeris førende virksomheder.

Medlemsvirksomhederne bekender sig til at drive forretning på ordentlige vilkår. Det betyder blandt andet, at de har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, arbejder efter principper for bæredygtigt byggeri og stiller lignende krav til deres leverandører. Det fælles fundament, foreningen bygger på, er et charter, Responsible Assets har udarbejdet.

Siden etableringen og frem til februar 2018 har Responsible Assets haft opgaven at udvikle foreningens faglige fokus og samarbejde med medlemsvirksomhederne. Arbejdet har indebåret:

  • Betjening af foreningens bestyrelse
  • Strategi, mål og planlægning af foreningens arbejde
  • Gennemførsel af konferencer, temamøder og workshops
  • Analyse og udarbejdelse af best practices cases for samfundsansvar i byggeriet
  • Udvikling af værktøjer til branchen
  • Samarbejde med medlemmer og andre organisationer i branchen om udvikling af standarder for samfundsansvar i byggeriet.

“Tine Lange har været helt central i udviklingen af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Hun er gået til opgaven med stor vedholdenhed, høj faglig ambition og den pragmatisme, der skal til for at samle mange parter om en ny dagsorden. Hun er professionel, energisk, imødekommende og let at samarbejde med.”

Palle Adamsen, formand for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og adm. dir. i Lejerbo.

Circle House: Danmarks første boligbyggeri – bygget efter den cirkulære økonomis principper 

Byggeriet kommer til at bestå af 60 boliger uden for Aarhus. De ventes færdige i 2020 og skal fungere som en demonstrationsmodel, der undervejs i processen kan give indblik, viden og erfaringer inden for cirkulært boligbyggeri. Projektet har til formål at demonstrere, hvordan miljømæssig bæredygtighed og økonomisk gevinst kan gå hånd i hånd. De byggetekniske innovationer er støttet med midler fra Miljøstyrelsens udviklings- og demonstrationspulje (MUDP). Projektet har yderligere analyseret de lovgivningsmæssige rammevilkår og forretningsmodeller for cirkulært byggeri og formidlet resultaterne bredt i branchen og til beslutningstagere i kommuner, på Christiansborg og i brancheorganisationerne. Sidste del er støttet af Realdania.

Responsible Assets støbte den oprindelige projektide og samlede projektets første og helt centrale parter med Lejerbo som projektejer og bygherre. Derudover har Responsible Assets stået for projektstyring og kommunikation i tæt samarbejde med de byggefaglige parter: arkitektvirksomheden GXN/3XN, entreprenørvirksomheden MT Højgaard og Statens Byggeforskningsinstitut.

Kontrol af arbejdsforhold i Københavns Kommune 

Responsible Assets hjalp i 2017 Københavns Kommune med at facilitere en proces, hvor kommunens CSR-enhed skulle afklare samspillet mellem CSR-enheden og forvaltningerne om, hvordan en arbejdsklausul bedst implementeres og kontrolleres. 

Flere praktikpladser: En vejledning for Region Hovedstaden 

Region Hovedstaden bad i 2016 Responsible Assets undersøge, hvordan regioner, kommuner, statslige og private bygherrer brugte uddannelsesklausuler og frivillige aftaler til at ansætte elever i praktik. Formålet var at udvikle en vejledning på baggrund af best practices på området.

”Tine Langes engagerende måde at involvere de mange parter og hendes metodestærke tilgang har været til stor inspiration for regionen.”

Den Regionale praktikpladsenhed i Region Hovedstaden, Annemaj Ree Bengtson-Jensen.

Almennyttig fond ønskede ansvarlig strategi 

Responsible Assets har udarbejdet strategi for almennyttig fond, der ønsker anonymitet. Fondens direktion bad Responsible Assets udarbejde en analyse af best practices for ansvarlige investeringer internationalt blandt almennyttige fonde, samt en analyse af de største danske fondes beredskab. På den baggrund var det Responsible Assets’ opgave i samarbejde med fondens ledelse at udarbejde et oplæg til politik og praksis for fonden.

”Som almennyttig fond lå det os på sinde, at finde en afbalanceret position inden for ansvarlige investeringer. En position der hverken skulle positionere os inden for feltet eller skille os negativt ud fra andre familieejede fonde. Vi bad derfor Responsible Assets om at udarbejde et oplæg med vores direktion, som vi kunne bruge som afsæt for vores strategi inden for håndtering af ansvarlige investeringer. Arbejdet blev udført med stor indsigt og forståelse for de særlige udfordringer, private fonde rummer.”

CIO i fonden

Rapportering til Global Compact og kunderne 

Den midtjyske elektronikvirksomhed BB Electronics meldte sig i 2010 ind i Global Compact for at signalere til kunder og partnere, at virksomheden arbejder aktivt med arbejdstagerrettigheder, sikkerhed og antikorruption både på dens danske og dens kinesiske fabrik samt gennem leverandører. BB Electronics bad Responsible Assets om bistand til at udvikle en rapporteringsform, der var relevant for virksomhedens kunder og levede op til Global Compacts rapporteringskrav.

”Da vi skulle udarbejde vores første COP i 2011, brugte vi Responsible Assets til at udarbejde en skabelon til vores COP. Vi valgte selv at beskrive vores CSR aktiviteter og opnåede resultater. Vi brugte Responsible Assests’ ekspertise til at kvalitetssikre rapporten op imod UN Global Compacts krav. Dette sikrede, at vi nu har fået godkendt vore COP i både 2011 og 2012.”

Dorte Munch-Laursen, Group Quality Manager, BB Electronics A/S

Kunderne ønsker samfundsansvar 

Arkitektfirmaet C.F. Møller bad i foråret 2013 Responsible Assets om at udvikle et Code of Conduct for virksomheden. Dokumentet skulle sammenfatte arkitektvirksomhedens etik inden for væsentlige forretningsområder. Arbejdet indebar analyse af virksomhedens arbejdsgange og kommunikation, en workshop med C.F. Møllers ledelse og udarbejdelse af et mundret dokument.

“Tegnestuen har samarbejdet med Responsible Assets om udarbejdelse af etiske retningslinier for C.F. Møller. Her er vi blevet mødt af en altid dybt vidensbaseret, præcis, professionel, velforberedt og veloplagt Tine Lange. Hun har forstået at skubbe til vores egen selvopfattelse af CFM´s egenart og kultur og har sikkert omsat denne til en række konkrete og kulturelt velfunderede udsagn, som vi kan anvende, når vi møder etiske dilemmaer og problemstillinger. Vi føler os således godt rustede til at møde fremtidens globaliserede byggebranche.”

Partner Lone Wiggers C.F. Møller

NGO søgte samarbejde med virksomheder 

Responsible Assets udarbejdede i 2011 et oplæg til CARE.Oplægget beskrev, hvordan ngo’en kunne målrette sit arbejde med CSR og samfundsansvar til virksomheder. Grundtanken i oplægget var, at ngo’en skulle drage nytte af sin store legitimitet og mangeårige erfaring fra arbejde med arbejdsforhold og samfundsproblemer i forhold til danske virksomheders yderste leverandørled. Responsible Assets hjalp på den baggrund CARE med at identificere egnede danske virksomheder med leverandører i de lande, hvor CARE arbejder.

Grøn tegnestue ville profileres på samfundsansvar 

Den unge tegnestue CCO har siden tegnestuens stiftelse slået sig op på bæredygtigt byggeri. Green Lighthouse er blandt dens bedrifter. Ledelsens erfaring er, at bygherrerne kommer netop fordi tegnestuen er særlig innovativ inden for energibesparelse og ressourceovervejelser. CCO ønskede at udvide tegnestuens selvforståelse til også at omfatte en høj profil inden for samfundsansvar. Responsible Assets har hjulpet CCO med at planlægge, hvordan samfundsansvar praktisk og enkelt kan omsættes i tegnestuens arbejde.

”Christensen & Co har en ambition om at udføre ansvarlig arkitektrådgivning på højeste niveau. Til at hjælpe os med at skærpe vores sociale profil har Responsible Assets været en kæmpe hjælp og yderst professionel samarbejdspartner. Gennem sit omhyggelige forarbejde og research og med stort overblik og omfattende viden på det komplekse CSR-område, har Tine Lange evnet at matche vores virksomheds dna med redskaber og processer til at styrke og underbygge vores sociale ambitioner. Vi glæder os til at fortsat at flytte grænser for arkitekters samfundsansvar i tæt samarbejde med Responsible Assets.”

Tegnestuechef Christian Hanak

Workshops om Global Compact

Responsible Assets har siden 2010 gennemført en række workshops om arkitekters samfundsansvar for brancheorganisationen DANSKE ARK. Emnerne for disse workshops har været rapportering til Global Compact og udvikling af politik og praksis i de danske arkitektvirksomheder.

Praktisk redskab til håndtering af samfundsansvar 

I foråret 2013 har Responsible Assets udviklet et redskab, der gør arkitekter i stand til at analysere og kommunikere omkring samfundsansvar gennem hele byggeprocessen. Arbejdet er sket i samarbejde med tre arkitektvirksomheder, DANSKE ARK og Erhvervsstyrelsens CSR-kontor. Erhvervsstyrelsen deltog i projektets workshops og styregruppemøder.

Værktøjet kan downloades fra DANSKE ARKS hjemmeside her

“Arbejdet med CSR kan for mange virksomheder være en uoverskuelig opgave: Hvor skal man starte, og hvad er vigtigst? Det spørgsmål hører vi ofte i Erhvervsstyrelsen, når vi samarbejder med private virksomheder. Responsible Assets har med Tine Lange formået at skabe overblik over de internationale forventninger, der er til virksomheder i dag, og kommunikere dem på byggebranchens eget sprog. Resultatet er blevet en manual, som dækker arkitektbranchens arbejdsgange fra idé til færdigt byggeprojekt. Et opslagsværk for arkitekter. Vi har været rigtig glade for at arbejde sammen med Tine Lange, og for det produkt, hun har leveret.”

Julie Torup-Villadsen, Erhvervsstyrelsen.

Udvikling af code of conduct 

Responsible Assets har hjulpet ESEEBASE med at udvikle code of conduct for deres datterselskab i Bangladesh. Eseebase udbyder et digitalt system, der kan håndtere bygningsdata.

Vores samarbejde med Responsible Assets omkring videreudvikling af vores CSR politikker og retningslinjer har været yderst professionelt og behageligt fra første dag.

Tine har som rådgiver ført og styret processen sikkert i mål med fokus på de risici, udfordringer og muligheder, vi havde”

André Godt, Produktionschef ESEEBASE

Samfundsansvar i praksis 

I forbindelse med udvikling af værktøj for hele arkitektbranchen har Responsible Assets i 2013 foretaget risikoanalyse af udvalgte af Henning Larsen Architects byggeprojekter i Latinamerika og den arabiske verden. Analyserne skulle klarlægge, dels hvor arkitektvirksomheden var eksponeret for at bryde med basale arbejdsrettigheder og menneskerettigheder samt antikorruption, og dels hvad Henning Larsen Architects kunne gøre for at modvirke brud.

“Sammen med Responsible Assets har jeg været med til at udvikle et værktøj, der er særligt udviklet til arkitektvirksomheders arbejde med samfundsansvar. Det var en vanskelig opgave at få de mange, komplekse problemstillinger omarbejdet til en overskuelig metode. Responsible Assets guidede med stor indsigt og kompetence hele udviklingsprocessen.”

Kommunikationschef Farid Fellah, Henning Larsen Architects

Konference om arkitekters samfundsansvar 

Som opfølgning på rækken af workshops udviklede Responsible Assets et værktøj, der blev specialdesignet til arkitektbranchen. Værktøjet hjælper arkitektvirksomheder med at analysere og kommunikere omkring samfundsansvar undervejs i byggeprocessen. Værktøjet blev lanceret på en konference i juni 2013 i Aller Huset, arrangeret af Responsible Assets for DANSKE ARK.

“Tine Lange fra Responsible Assets har været en god samarbejdspartner for DANSKE ARK som ekstern konsulent til at facilitere og assistere i udviklingen af en række vejledninger samt CSR værktøj for arkitektbranchen. Tine Lange er god til at lytte og sætte sig ind i forhold, der er karakteristiske og specifikke for branchen. Tine Lange er vedholdende og ihærdig og altid velforberedt ved afholdes af arrangementer og møder.”

Mikael Koch, konsulent og arkitekt, DANSKE ARK

Analyse af olieudvikling i Canada 

I 2010 udarbejdede Responsible Assets en analyse for pensionskassen PenSam af olieudvinding i det særligt miljøfølsomme ”tjæresand” i Canada. Analysen skulle bruges til at klargøre PenSams holdning til og kommunikation omkring investeringer i olieselskaber, der var aktive i Canadas olieudvinding.

”Responsible Assets udarbejdede en omfattende analyse, som var en styrke i forhold til holdningsdannelsen hos PenSam i forbindelse med diskussionerne vedrørende tjæresand i Canada. De gik til opgaven med stor indsigt i og forståelse for pensionskassens kultur og forretningsgange, og var inspirerede og professionelle at arbejde sammen med.”

Anders Pabian Head of Alternatives, PenSam

RÅDGIVNING AF BYGGE ORGANISATION 

Responsible Assets har rådgivet Realdania Byg og By om, hvordan virksomheden styrker og kommunikerer sit samfundsansvar

”Tine Lange hjalp os med at finde det passende greb til at håndtere vores samfundsansvar i de byggerier, vi igangsætter, deltager i og udlejer. Hun forstod hurtigt vores behov og introducerede os præcist og velstruktureret til de modeller, vi kunne overveje. På den måde fik vi et virkelig godt overblik over valg og fravalg, hvilket har styrket os mærkbart i det videre arbejde.”

Peter Fangel Poulsen, projektchef, Realdania Byg og By.

RÅDGIVNING AF BYGGE ORGANISATION 

Responsible Assets har rådgivet FREJA EJENDOMME om, hvordan virksomheden styrker og kommunikerer sit samfundsansvar.

“Gennem samarbejdet med Responsible Assets fik vi sat vores CSR-indsats i system og omsat til operationelle rutiner. Eksisterende tiltag blev gjort synlige, og kollegerne fik større ejerskab til CSR-arbejdet. Det har gjort en stor forskel.”

Lisbeth Nørskov Poulsen, arkitekt og projektleder, FREJA EJENDOMME.

Charter og konference for byggebranchen 

På en konference den 17. september 2014 for den danske byggebranche offentliggjorde Realdania og Bygherreforeningen et charter for byggeriets samfundsansvar. Charteret, som Responsible Assets har ledet udviklingen af, konkretiserer FN’s Global Compact i forhold til den danske byggebranche.

Charteret blev til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt 200 af byggeriets virksomheder og i et samarbejde med over 40 af branchens virksomheder. Responsible Assets var ansvarlig for spørgeskemaundersøgelsen, udviklingsforløbet med branchens virksomheder samt planlægningen af konferencen, hvor charteret blev offentliggjort.

“Jeg har samarbejdet med Responsible Assets i projektet om byggeriets samfundsansvar, som blev gennemført som et partnerskab mellem Realdania og Bygherreforeningen. Vi har nået resultater, der ligger ud over, hvad vi oprindeligt troede muligt. Det tilskriver jeg i høj grad Tine Langes faglige dygtighed, løsningsorienterede tilgang og ikke mindst vedholdenhed, når vi har mødt udfordringer i projektet.”

Henrik Lindved Bang, direktør i Bygherreforeningen.

“Vi har været rigtigt glade for samarbejdet med Responsible-Assets, hvor Tine Lange har været en ambitiøs og målrettet proceskonsulent for vores projekt ”Byggeriets Samfundsansvar”. Tine har udvist stor faglig indsigt og en ubetinget indlevelse i projektet.”

Lars Autrup, projektchef i Realdania.

Analyser af cirkulær økonomi byggeri 

Projekt Circle House startede januar 2017 med midler fra Miljøministeriets MUDP pulje og Realdania. Formålet i 2017 har været at beskrive de byggetekniske løsninger, der skal til for at bygge 60 almene boliger, hvor 90% af materialerne kan genanvendes uden at miste nævneværdig værdi.

Sideløbende med det byggetekniske arbejde er der gennemført to analyser, der sætter fokus på forretningsmodeller, værdikæde samt rammevilkår for det cirkulære byggeri. Projektet har knap 30 partnere, der har deltaget i otte workshops, to konferencer og en lang række bilaterale møder undervejs. Responsible Assets var initiativtager til projektet sammen med GXN/3XN og MT Højgaard.

”I Circle House, hvor ambitionerne er store og deltagerne mange, er Tine Lange den sammenhængende tråd, som sikrer kvalitet, overblik og fremdrift. Hun har været med lige fra den første ide til at udvikle og give projektet dets endelige form. Responsible Asset er kort fortalt uundværlig for Circle House. Tine kan som få orkestrere det hele, hun er med lige fra den byggetekniske udvikling over projektstyring mellem projektets over 30 partnere til den samfundsmæssige perspektivering og kommunikation. Hendes tilgang er behagelig og involverende og altid med imponerende præcision”.

Kasper Guldager Jensen direktør i GXN, partner i 3XN

TEST af VIRKSOMHEDS SAMFUNDSANSVAR 

Responsible Assets har udviklet en test for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, hvor virksomheder kan se, om de lever op til retningslinjer for samfundsansvar i byggeriet? Testen er målrettet bygherrer, rådgivere og entreprenørvirksomheder. Se testen her

Juridiske paradigmer for samfundsansvar i udbudsprocessen 

I 2016 udviklede Responsible Assets i sin egenskab af faglig rådgiver for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar sammen med Horten Advokatpartnerselskab og Bech-Bruun paradigmer, som private og offentlige bygherrer kan benytte, for at få samfundsansvar ind i udbudsprocessen. Arbejdet blev drøftet i foreningens medlemskreds og tilrettet inden det blev lanceret. Se mere her.